İlgili yönetmeliklere göre sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda alınacak cezaların başlıcaları Tablo’da özetlenmektedir. Tüm cezalar, 2018 yılı Yeniden Değerlendirme Oranları‘nda yer almaktadır.

ZORUNLULUK

İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)

Yönetmelikler ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank‐konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.

İşletmeye 1380 TL

İlgili koşulları sağlayan işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam edilmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alınması zorunludur.

İşletmeye 3564 TL

İlgili zorunlulukları sağlayıp, demiryolunda taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

İşletmelere: 11885 TL

Bir kaza ya da ihlalin, insan hayatı ve çevre üzerinde oluşacak olumsuz sonuçlarını mümkün olduğu kadar minimize etmek üzere, demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapan Demiryolu Altyapı İşletmecisi ve/veya Demir-yolu Tren İşletmecileri tarafından, manevra hizmetleri ile tehlikeli madde yükleme, boşaltma ve taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya da ihlal durumlarında, uygulanmak üzere “Acil Eylem Planı” hazırlaması zorunludur.

İşletmelere 5942 TL

ADR’de belirlenen taşıma evrakının araçlarda bulunması zorunludur

Gönderene 689 TL

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde taşıma evrakının bulunması zorunludur.

Gönderene 5942 TL
Taşımacıya 5942 TL

Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.

Gönderene 1380 TL
Taşımacıya 689 TL
Sürücüye 173 TL

Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığında, RID’da tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.

Her bir yük birimi için
Gönderene 1188 TL
Taşımacıya 1188 TL
Tren Personeline 117 TL

ADR’ye göre; taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimatın araçlarda bulunması zorunludur.

Gönderene 435 TL
Taşımacıya 435 TL
Sürücüye 68 TL

RID Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat.

Gönderene 2376 TL
Taşımacıya 2376 TL
Tren Sorumlusuna 594 TL

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan karayolu taşıtlarına ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi yaptırılması zorunludur.

Taşımacıya 689 TL

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

Gönderene 2376 TL
Taşımacıya 2376 TL
Tren Sorumlusuna 594 TL

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatlarının bulundurulması zorunludur.

Taşımacıya 312 TL
Sürücüye 61 TL

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatların bulundurulması zorunludur.

Taşımacıya 61 TL (Her bir teçhizat için) Sürücüye 61 TL

Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapılması zorunludur.

Doldurana 1880 TL
Taşımacıya 1253 TL

Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk boğazları bölgesindeki köprüleri ve tüp geçitleri kullanımıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Taşımacıya 1782 TL
Sürücüye 594 TL

Demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların Türk Boğazlar bölgesindeki asma köprülerden ve tüp geçitlerinden geçişlerine müsaade edilmez.

Gönderene 296477 TL
Taşımacıya 296477 TL